Utvecklingsprojekt Södra Victoria

Vi utvecklar en av Östersjöns största havsbaserade vindkraftparker

Södra Victoria är vårt största utvecklingsprojekt i Norden. Här planerar vi för en havsbaserad vindpark cirka 70 km sydost om Ölands södra udde, mot gränsen till Polens ekonomiska zon. Det är ett område som är utpekat som riksintresse för energiproduktion med goda vindar, gynnsamma bottenförhållanden och låg konflikt med andra intressen.

Vindparken, med en installerad effekt på upp till 2 000 MW, kommer att stärka energiförsörjningen i södra Sverige där det finns ett stort behov av ny elproduktion för att kunna ställa om industrin och transporterna. Målet är att Södra Victoria ska börja leverera el 2030.

RWE är världens näst största operatör av havsbaserade vindparker och i dag driver vi 19 vindparker längs Europas kuster. Med våra erfarenheter från denna typ av projekt är vi övertygande om att vi ska kunna utveckla området i gott samspel med marint djurliv och andra havsbaserade intressen. Läs mer om hur vi arbetar med havsbaserad vindkraft här.

RWE Norden är en del av RWE Group som är pådrivande för att öka utbyggnaden av förnybar energi i fler än 20 länder på fem kontinenter. Från 2024 till 2030 investerar RWE 55 miljarder euro i land- och havsbaserad vindkraft, solkraft, batterier och vätgas. Läs mer om RWE här.

Området

Området för parken är cirka 174 kvadratkilometer och ligger cirka 100 km från fastlandet, utanför Sveriges territorialgräns i Sveriges ekonomiska zon.

Hela det aktuella området är utpekat som riksintresse för vindbruk. Förutsättningarna för vindkraft är bra med både goda vindförhållanden och ett begränsat vattendjup. 

Vindparken var ursprungligen lokaliserad till  utsjöbanken Södra Midsjöbanken och gick tidigare under det namnet. För att skydda övervintrande alfåglar, som söker efter föda ner till 25 meters djup, har vi i samråd med myndigheterna anpassat lokaliseringen till djupare vatten utanför grundområdena på Södra Midsjöbanken. Projektnamnet på den nya platsen är Södra Victoria.

RWE har sedan 2020 genomfört omfattande studier för att utreda förekomsten av tumlare i området, ett arbete som pågått i flera år. Resultaten visar att mycket få tumlare rör sig i området, och att de då främst passerar genom området utan att uppehålla sig där för vila eller söka efter föda. För att säkerställa minimal påverkan på tumlare som ändå skulle kunna befinna sig i området har RWE uteslutit slagpålade fundament och föreslagit utökade stopperioder för ljudbaserade undersökningar. Bullernivån under installation med våra föreslagna metoder motsvarar buller från större fartyg, där det genom Natura 2000-området årligen passerar över 35 000 fartyg.

Vi har även låtit experter genomföra en lång rad utredningar och inventeringar för att ta reda på hur en vindpark i området kan påverka det marina livet, och hur vi kan anpassa parken för att minimera påverkan. Resultaten gör oss övertygande att området är väl lämpat för havsbaserad vindkraft i positivt samspel med andra intressen.

Fakta om Södra Victoria

Södra Victoria planeras omfatta upp till 100 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 296 meter. Det möjliggör en total installerad effekt på 1 500–2 000 MW som kan producera 6–8 TWh el per år. Det motsvarar användningen av hushållsel i omkring 1,2–1,6 miljoner villor. 

En elproduktion på 8 TWh kan minska utsläppen av koldioxid med 4,8 miljoner ton per år, lika mycket som nästan 3 miljoner vanliga bensin- och dieselbilar släpper ut varje år.

 

Total installerad kapacitet 1 500–2 000 MW
Förväntad elproduktion 6–8 TWh el per år
Turbinstorlek 15-20 MW
Antal vindkraftverk Upp till 100 st
Maximal totalhöjd 296 meter
Maximal rotordiameter 276 meter
Vattendjup i området 25-36 meter
Lokalisering
100 km från fastlandet och 70 km sydost om Ölands södra udde, i Sveriges ekonomiska zon utanför territorialgränsen
Yta 174 kvadratkilometer
Förväntad driftstart
2030

Senaste nyheterna

Projekt Södra Victoria möter miljökraven

24 juni 2024 – I oktober 2023 avslog Länsstyrelsen i Kalmar län RWE:s ansökan om Natura 2000-tillstånd för den havsbaserade vindkraftparken Södra Victoria. RWE överklagade avslaget.

Koncessionsansökan inskickad för Södra Victorias markförlagda elanslutning till det svenska stamnätet

26 april 2024 – RWE Wind Transmission AB skickade den 25 april in koncessionsansökan till Energi­marknads­inspektionen. Det är ett steg fram i tillståndsprocessen för att kunna ansluta den planerade havbaserade vindkraftsparken Södra Victoria till stamnätet.

RWE Renewables Sweden överklagar Länsstyrelsen i Kalmars beslut om Södra Victoria

1 februari 2024 – I oktober 2023 beslutade Länsstyrelsen i Kalmar att avslå ansökan om Natura 2000-tillstånd för den havsbaserade vindkraftparken Södra Victoria. RWE har överklagat detta avslag och har nu utvecklat överklagandet till Mark-och miljödomstolen.

Kompletterande samråd om planerad ledning

December 2023 – Med anledning av bland annat den information och de synpunkter som inkommit under samrådet har RWE nu kompletterat några korridorer som ska utredas för nedläggning av elkabel.

Fler pressmeddelanden

Besök regelbundet den här sidan för att hitta de senaste nyheterna och uppdateringarna om Södra Vicoria.