Utvecklingsprojekt Södra Midsjöbanken

Vi utvecklar en av Östersjöns största havsbaserade vindkraftparker

Detta är vårt största utvecklingsprojekt i Norden där vi planerar en havsbaserad vindkraftspark ca 10 mil från svenska fastlandet mot gränsen till Polen. Fördelen med havsbaserad vindkraft är att den stabilt levererar energi under en majoritet av årets timmar och vid Södra Midsjöbanken har vi funnit ett område med goda vindar, gynnsamma bottenförhållanden samt låg konflikt med andra intressen.

 

Konstruktion av vindkraftsparken, med en planerad installerad kapacitet på 1600 MW, kommer att stärka energiförsörjningen i södra Sverige och minska kapacitetsbristen där elen behövs som mest för att ställa om vår industri och vägtransport.

 

Projektet utvecklas i nuläget med mål att år 2029 kunna leverera el till den svenska energiomställningen. Vi har stor erfarenhet av denna typ av storskaliga projekt och är övertygande om att vi ska kunna utveckla området i gott samspel med marint djurliv samt andra havsbaserade intressen.

Översiktskarta

Fakta om vindkraftparken och exportkablar

 

Lokalisering 10 mil utanför Sveriges kust, mot gränsen till Polen
Förväntad driftstart 2029
Total installerad kapacitet  Upp till 1600 MW 
Antal vindkraftverk Upp till 120 stycken
Vindkraftverkens höjd över havsytan Upp till 295 meter
Vindkraftparkens yta 200 km2

Pågående arbete och tidplan

I projektet pågår arbetet med att förbereda ansökan om Natura 2000-tillstånd. I detta arbete ingår att genomföra kompletterande utredningar och undersökningar för att förstå och minimera påverkan på tumlare och alfåglar samt de skyddade naturtyperna rev och sandbankar. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver resultaten av undersökningarna och de tänkta lösningarna för att säkra en gynnsam bevarandestatus för skyddade arter och naturtyper.

 

Om tillståndsprocesserna fortlöper som förväntat kan nödvändiga tillstånd erhållas 2024/25. Byggtiden är 2-3 år vilket innebär att driften av parken kan påbörjas kring 2029. Därefter följer en driftperiod på minst 30 år under vilken parken förväntas producera upp till 8 TWh elenergi/år, vilket motsvarar ungefär hela Smålands elförbrukning under 2018.

 

Ni får gärna höra av er till oss om ni vill veta mer:

 

Claes Jeppsson

Senior Regulatory Affairs Manager, RWE Renewables

M: +46 (0)76 722 54 26

E: Claes.Jeppsson@rwe.com

 

Project overview (in English)