Utvecklingsprojekt Södra Victoria

Vi utvecklar en av Östersjöns största havsbaserade vindkraftparker

Södra Victoria är vårt största utvecklingsprojekt i Norden. Här planerar vi för en havsbaserad vindpark cirka 70 km sydost om Ölands södra udde, mot gränsen till Polens ekonomiska zon. Det är ett område med goda vindar, gynnsamma bottenförhållanden och låg konflikt med andra intressen.

Vindparken, med en installerad effekt på upp till 2 000 MW, kommer att stärka energiförsörjningen i södra Sverige där det finns ett stort behov av ny elproduktion för att kunna ställa om industrin och transporterna. Målet är att Södra Victoria ska börja leverera el 2029.

RWE är världens näst största operatör av havsbaserade vindparker och i dag driver vi 19 vindparker längs Europas kuster. Med våra erfarenheter från denna typ av projekt är vi övertygande om att vi ska kunna utveckla området i gott samspel med marint djurliv och andra havsbaserade intressen. Läs mer om hur vi arbetar med havsbaserad vindkraft här.

RWE Norden är en del av RWE Group som är pådrivande för att öka utbyggnaden av förnybar energi i fler än 20 länder på fem kontinenter. Fram till 2030 ska RWE investera mer än 50 miljarder euro i bland annat land- och havsbaserad vindkraft, solkraft, batterier och vätgas. Läs mer om RWE här.

Området

Området för parken är cirka 174 kvadratkilometer och ligger cirka 100 km från fastlandet, utanför Sveriges territorialgräns i Sveriges ekonomiska zon.

Hela det aktuella området är utpekat som riksintresse för vindbruk. Förutsättningarna för vindkraft är bra med både goda vindförhållanden och ett begränsat vattendjup. 

Vindparken var ursprungligen lokaliserad till  utsjöbanken Södra Midsjöbanken och gick tidigare under det namnet. För att skydda övervintrande alfåglar, som söker efter föda ner till 25 meters djup, har vi i samråd med myndigheterna anpassat lokaliseringen till djupare vatten utanför grundområdena på Södra Midsjöbanken. Projektnamnet på den nya platsen är Södra Victoria.

RWE har under två år (2020-2021) även genomfört omfattande studier för att utreda förekomsten av tumlare i området. Resultaten visar att mycket få tumlare rör sig i området, och att de då främst passerar genom området utan att uppehålla sig där för vila eller söka efter föda.

Vi har även låtit experter genomföra en lång rad utredningar och inventeringar för att ta reda på hur en vindpark i området kan påverka det marina livet, och hur vi kan anpassa parken för att minimera påverkan. Resultaten gör oss övertygande att området är väl lämpat för havsbaserad vindkraft i positivt samspel med andra intressen.

Fakta om Södra Victoria

Södra Victoria planeras omfatta upp till 100 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 296 meter. Det möjliggör en total installerad effekt på 1 500–2 000 MW som kan producera 6–8 TWh el per år. Det motsvarar användningen av hushållsel i omkring 1,2–1,6 miljoner villor. 

En elproduktion på 8 TWh kan minska utsläppen av koldioxid med 4,8 miljoner ton per år, lika mycket som nästan 3 miljoner vanliga bensin- och dieselbilar släpper ut varje år.

 

Total installerad kapacitet 1 500–2 000 MW
Förväntad elproduktion 6–8 TWh el per år
Turbinstorlek 15-20 MW
Antal vindkraftverk Upp till 100 st
Maximal totalhöjd 296 meter
Maximal rotordiameter 276 meter
Vattendjup i området 25-36 meter
Lokalisering
100 km från fastlandet och 70 km sydost om Ölands södra udde, i Sveriges ekonomiska zon utanför territorialgränsen
Yta 174 kvadratkilometer
Förväntad driftstart
2029

Senaste nyheterna

RWE har haft två välbesöka Öppet hus i Emmaboda och Torsås gällande samråd för planerad ledning

25 mars 2023 – Den 22-23 mars var RWEs representanter och externa experter på plats för att ge information och föra en dialog med de som berörs av Södra Victoria.

RWE genomför samråd om undersökningar och planerad ledning

21 februari 2023 – RWE har inlett samråd med myndigheter, organisationer och allmänhet om dels genomförande av undersökningar av havsbotten, dels för en planerad ledning från vindkraftsparken till stamnätet.

RWE inleder samråd om Södra Victoria

5 juli 2022 – RWE har inlett samråd med myndigheter, organisationer och allmänhet för att få uppföra vindparken Södra Victoria i Sveriges ekonomiska zon samt för att få lägga ner kablar inom parkområdet.

Södra Midsjöbanken byter namn till Södra Victoria

1 juni 2022 - RWE justerar placeringen av den planerade havsbaserade vindparken Södra Midsjöbanken för att skydda övervintrande alfåglar. Projektnamnet på den nya platsen är Södra Victoria.

Fler pressmeddelanden

Besök regelbundet den här sidan för att hitta de senaste nyheterna och uppdateringarna om Södra Vicoria.