Projekt Södra Victoria möter miljökraven

24 juni 2024 – Detta handlar om att möta upp mot ett akut effektbehov. Om Södra Victoria ges alla nödvändiga tillstånd kan det bli ett av de första storskaliga projekteten i Östersjön. Projektets årliga produktion skulle motsvara 4-5 procent av Sveriges nuvarande elbehov. Bristen på el i södra Sverige är akut och elområde 4 (SE4) har Europas sämsta effektläge. Tusentals jobb har redan gått förlorade på grund av effektbristen och fler är i riskzonen, säger Anton Andersson.

I oktober 2023 avslog Länsstyrelsen i Kalmar län RWE:s ansökan om Natura 2000-tillstånd för den havsbaserade vindkraftparken Södra Victoria. RWE överklagade avslaget. Ärendet prövas nu av Mark- och miljödomstolen och idag lämnade RWE in ett skriftligt bemötande av framförda invändningar mot projektet, som sannolikt är det mest utredda i sitt slag i Sverige.

RWE anser att vindkraftparken kan samexistera med Natura 2000-områdets utpekade arter och naturtyper i alla skeden av dess livstid, och lyfter i sin inlaga fram starkt vetenskapligt stöd för slutsatserna i miljöbedömningen, som baseras på omfattande kunskapsunderlag och platsspecifik information framtagen av oberoende experter.

– I vår inlaga till Mark- och miljödomstolen presenteras mycket omfattande anpassningar av projektet som gjorts för att möta samtliga miljökrav. Redan före dessa anpassningar var vindkraftsparkens inverkan på det maritima livet mycket begränsad i jämförelse med vilken påverkan fisket och sjöfarten har i området. Min förhoppning är därför att domstolen snabbt ska fatta beslut om Natura 2000-tillstånd för projektet, säger Anton Andersson, projektdirektör för Södra Victoria som under över 15 års tid undersökt och planerat projektet.

RWE:s fleråriga undersökningar visar att det ytterst sällan finns tumlare i området. I snitt passerar en tumlare i månaden på platsen där Södra Victoria planeras. RWE har ändå ambitionen att i största möjliga mån minimera eventuell påverkan eftersom tumlaren har mycket känslig hörsel. Den enskilt viktigaste skyddsåtgärden är att RWE har valt att utesluta pålning som anläggningsmetod. Därtill har bolaget valt att inte utföra högljudda undersökningar under de sex månader som är tumlarnas känsligaste. Med vidtagna åtgärder blir påverkan på både tumlarindivider och populationen minimal. De största hoten mot östersjötumlare kommer från sjöfarten och fisket. Trots det tillåts fortfarande 35 000 fartyg passera årligen genom Natura 2000-området, liksom fiske med stormaskiga garn som tumlarna fastnar i. RWE utforskar även tillsammans med Linnéuniversitetet hur artificiella rev vid havsvindparker kan bidra till ökad biologisk mångfald.

Efter avslaget på Natura 2000-ansökan för Södra Victoria har RWE låtit experter genomföra ytterligare djupgående utredningar och inventeringar för parkområdet. Som ett resultat av arbetet har omfattande anpassningar av projektet gjorts för att uppfylla alla krav och standarder för naturskydd som de granskande expertmyndigheterna pekat på. Exempel på anpassningar som RWE gjort i projektet:

  • Hela vindkraftsparkens design ändras. Pålade fundament ersätts med gravitationsfundament, som är det alternativ som ger tystast installation och drift. Gravitationsfundamenten kan även under drifttiden ha en positiv reveffekt, då musslor kan etablera sig på de större betongytorna.

  • Impulsiva ljud (buller ute till havs) vid undersökning begränsas så att det inte påverkar tumlarens beteende utanför en radie på 500 meter från ljudkällan. Ljudmätning och övervakning att tumlare inte befinner sig i området sker i realtid. Upptäcks tumlare stoppas arbetena. Ljudbegränsningen och övervakning är komplement till övriga åtgärder och en garant för att ingen tumlare skadas under aktiviteten.

  • Vindkraftsparken flyttas, så som Naturvårdsverket rekommenderat, ut på djupare vatten. Syftet är att dels skydd av områden där alfågel helst befinner sig och har mest gynnsamma förutsättningar för att äta under vintern, dels skydd av identifierade musselrev.

  • Ett skyddsavstånd vid muddring införs. Ingen muddring för fundament sker närmare än 50 meter till musselreven.

– Våra förslag för minskar ljudpåverkan i området med bland annat utökad stopp-period för ljudbaserade undersökningar och användingen av gravitationsfundament innebär att ljud från projektet skulle motsvara ljudet från ett fraktfartyg. Som jämförelse passerar över 35 000 fraktfartyg genom Natura 2000 området årligen. Vi är övertygade om att vindkraftsparken kommer att kunna drivas i harmoni med miljön och djurlivet, säger Anton Andersson.

Efter beslutet om att bygga Kårehamn, den havsbaserade vindkraftspark RWE driver utanför Öland sedan över tio år tillbaka, har inga investeringsbeslut om ny energiproduktion till havs fattats i Sverige.

RWE Renewables Sweden överklagar Länsstyrelsen i Kalmars beslut om Södra Victoria