Tidigare i projektet

Tidigare i projektet

 

 2022 Undersökningar av den kustnära havsbotten genomfördes. 
2021  Tillstånd enligt kontinentalsockellagen att genomföra undersökningar av havsbotten inom det nya projektområdet erhålls. Geofysiska undersökningar (sonar och ekolod), geotekniska undersökningar (bottenprov, provborrningar) samt miljöundersökningar utförs. 
2020 Natura 2000-samråd hålls med länsstyrelsen i Kalmar, Sveriges geologiska undersökning, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Myndigheterna bedömer att miljöpåverkan på bland annat övervintrande alfåglar skulle minska om projektområdet flyttas västerut från Södra Midsjöbanken, in i Natura 2000-området. RWE beslutade därför att omlokalisera parken. Som en följd av detta ändras namnet senare till Södra Victoria.
2019 Intentionsavtal tecknas med Svenska kraftnät om att få ansluta 1600 MW till transmissionsnätet vid Nybro i Kalmar län.
Miljödepartementet beslutar att ansökan om tillstånd enligt Sveriges ekonomiska zon, SEZ-tillstånd, behöver kompletteras med ett Natura 2000-tillstånd. RWE avvaktar därför med ansökan för SEZ-tillstånd. 
2015 - 2018  Esbo-samråd genomfördes med Polen, Estland och Finland. Enligt Esbokonventionen ska gränsöverskridande samråd genomföras med berörda länder och allmänhet om en verksamheten kan antas få gränsöverskridande effekter. Esbosamråden koordineras av Naturvårdsverket.
2012  I februari 2012 skickades en första ansökan om tillstånd att uppföra en vindpark i Sveriges ekonomiska zon, SEZ-tillstånd, in till Miljödepartementet. Samtidigt ansöktes om tillstånd enligt kontinentalsockellagen, KSL-tillstånd, för nedläggning av kablar på havsbotten.
2011  De första undersökningarna av havsbotten kring utsjöbanken Södra Midsjöbanken genomförs av E.ON Wind Sweden. Sedan 2018 är E.ON Wind Sweden en del av RWE Renewables Sweden, som därmed har tagit över projektet.