Aktuellt i projektet

Aktuellt i projektet

December 2023 – Kompletterande samråd om planerad ledning

RWE genomförde ett samråd för planerad strömöverföring från Södra Victoria till stamnätet med start i februari 2023, se nedan. Med anledning av bland annat den information och de synpunkter som inkommit under samrådet har RWE nu kompletterat några korridorer som ska utredas för nedläggning av elkabel. Därför genomförs ett kompletterande samråd under december 2023-januari 2024 med de fastighetsägare som berörs av ändringarna samt myndigheter och organisationer. Det kompletterande samrådsunderlaget kan du läsa nedan, ”Kompletterande samrådsunderlag December 2023”. Du kan även se vilka sträckningar som är aktuella i den interaktiva kartan. Där kan du även välja att se vilka områden som har lagts till och vilka som inte längre är prioriterade.

Eventuella synpunkter lämnas via e-post till sodravictoria@rwe.com eller via brev, se adress nedan. Vi önskar dina synpunkter senast den 19 januari 2024.

Kompletterande samrådsunderlag December 2023

September 2023 – Kompletterande samråd gällande anslutning av vindkraftpark Södra Victoria

Under våren 2023 genomförde RWE Renewables Sweden AB och RWE Wind Transmission AB samråd enligt miljöbalken. Syftet var att diskutera strömöverföring från vindkraftparken Södra Victoria i sydöstra Östersjön till stamnätet nära Nybro. Samrådet omfattade anläggning, drift, reparationer och underhåll av sjökablar samt ledning på land inför kommande ansökningar.

Efter att ha analyserat synpunkter och utfört djupare utredningar, särskilt om naturmiljön, har utredningskorridorerna för ledningen på land justerats genom att inkludera mindre delområden.

Kompletterande samrådsunderlag September 2023

Juni - juli 2023 – Kompletterande samråd om planerad ledning

RWE genomförde ett samråd för planerad strömöverföring från Södra Victoria till stamnätet under februari till april 2023, se nedan. Med anledning av bland annat den information och de synpunkter som inkommit under samrådet har RWE nu preciserat vilka korridorer som ska utredas för nedläggning av den elkabeln. Därför genomförs ett kompletterande samråd under juni och juli med de fastighetsägare som berörs av ändringarna samt myndigheter och organisationer. Det kompletterande samrådsunderlaget kan du läsa nedan, ”Kompletterande samrådsunderlag Juni 2023”. Alla återstående alternativ gäller markförlagd kabel. Du kan se vilka sträckningar som är aktuella i den interaktiva kartan. Där kan du även välja att se vilka områden som har lagts till och vilka som har valts bort, dvs inte längre är aktuella.

Eventuella synpunkter lämnas via e-post till sodravictoria@rwe.com eller via brev, se adress nedan. Vi önskar dina synpunkter senast den 12 juli 2023.

Kompletterande samrådsunderlag Juni 2023

April – Maj 2023 – Naturvårdsinventering i områden aktuella för elkabel

Under veckorna 16 till 22 kommer miljökonsultföretaget Ecogain att genomföra en naturvårdsinventering i de områden som kan bli aktuella för en dragning av elkabel mellan Björkenäs och Boda. Flera alternativa sträckningar kommer att inventeras för att få ett bra underlag inför beslut om vilken sträckning som är lämpligast. Inventerarna kommer att parkera bilar och röra sig i området för att kartlägga naturvärden på marken. Inventeringen ligger till grund för de bedömningar som görs i miljökonsekvensbeskrivningen för projektet. 

Om inventeringen innebär olägenhet eller andra hinder går det bra att kontakta Ecogains ansvarige på plats, Ambjörn Johansson, på ambjorn.johansson@ecogain.se eller vid brådskande ärende på telefon 076–492 31 07.

Februari – april 2023 – Samråd om planerad ledning till stamnätet mellan Hemsjö och Nybro

Under februari till april 2023 genomförs samråd för planerad strömöverföring från Södra Victoria till stamnätet mellan Hemsjö och Nybro. Ledningen kommer att förläggas som en sjökabel från vindkraftparken till en omkopplingspunkt i strandzonen, det så kallade landtaget. Landtaget planeras i närheten av Bergkvara i Torsås kommun. Ledningen på land går från landtaget till en anslutningspunkt till stamnätet mellan Nybro och Hemsjö och föreslås förläggas som markkabel. För en kortare delsträcka finns även ett luftledningsalternativ framtaget. Skriftliga samråd genomförs med myndigheter, särskilt berörda, organisationer och allmänheten. 

RWE kommer även att hålla Öppet hus för allmänheten vid två tillfällen. Då är intresserade varmt välkomna att få information och lämna synpunkter gällande den planerade ledningen. Vi bjuder på lättare mat och dryck.

Tillfälle ett: 
22 mars klockan 15.00-20.00
Folkets hus i Torsås

Tillfälle två: 
23 mars klockan 15.00-20.00
Folkets hus i Emmaboda (Dackesalen)

Dina synpunkter på projektet lämnas via e-post till sodravictoria@rwe.com.
Alternativt kan synpunkter skickas via brev till:

RWE Renewables Sweden AB
”Yttrande över samråd för planerad ledning, Södra Victoria”
Box 388, 201 23 Malmö

Senast onsdag den 5 april 2023 önskar vi dina synpunkter avseende den planerade ledningen och vad som särskilt bör beaktas i kommande Miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

Ladda ned samrådsunderlag för ledning 

Titta närmare på området i interaktiv karta

Februari – mars 2023 – Samråd om undersökningar av havsbotten

Under februari till mars 2023 genomförs samråd gällande ytterligare undersökningar av havsbotten från kusten strax söder om Bergkvara, ut till det område där vindkraftsparken Södra Victoria planeras. Undersökningsområdet mellan land och parken är ungefär 1 kilometer brett.

Resultatet av undersökningen kommer att användas i den kommande detaljprojekteringen av vindkraftsparken och vid nedläggningen av den kabel, som behövs för att transportera elen från parkområdet till land. Även parkområdet kommer att undersökas.

Dina synpunkter på projektet lämnas via e-post till sodravictoria@rwe.com.
Alternativt kan synpunkter skickas via brev till:

RWE Renewables Sweden AB
”Yttrande över samråd för bottenundersökningar, Södra Victoria”
Box 388, 201 23 Malmö

Senast 28 februari önskar vi synpunkter på planerad verksamhet och vad som bör beaktas i kommande Miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Ladda ned samrådsunderlag för undersökningar.

Juli-september 2022 – Samråd inför byggnation av vindkraftspark samt nedläggning av kablar inom parkområdet 

I juli 2022 inleddes samråd med relevanta myndigheter, organisationer och allmänhet för att få uppföra en vindpark i Sveriges ekonomiska zon samt för att få lägga ner kablar inom parkområdet. Detta kräver tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och kontinentalsockellagen. RWE har valt att samordna arbetet med detta för att effektivisera prövningsprocesserna. Ansökningarna lämnades in i december 2022. 

Ladda ner dokument

Juni 2022 – Ansökan om Natura 2000-tillstånd

I juni 2022 ansökte RWE om Natura 2000-tillstånd hos länsstyrelsen i Kalmar, inklusive en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Den samlade bedömningen är att den planerade parken inte bedöms skada någon livsmiljö eller störa en art så att bevarandemålen eller bevarandestatus påverkas.

Kommande arbete

  • Förberedelser inför anslutning till elnätet har påbörjats och kommer att intensifieras under 2023-2024.
  • Ansökan om nätkoncession kommer att lämnas in under 2023.
  • Ansökan om tillstånd till nedläggning av kabel från parkområdet in till land kommer att lämnas in 2023.

Tidigare i projektet