Aktuellt i projektet

Aktuellt i projektet

Juli-september 2022 – Samråd 

I juli 2022 inleddes samråd med relevanta myndigheter, organisationer och allmänhet för att få uppföra en vindpark i Sveriges ekonomiska zon samt för att få lägga ner kablar inom parkområdet. Detta kräver tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och kontinentalsockellagen. RWE har valt att samordna arbetet med detta för att effektivisera prövningsprocesserna. Målet är att lämna in ansökningar under hösten 2022. 

Ladda ner dokument

Du är välkommen att lämna synpunkter, via mejl eller brev. Om du vill lämna synpunkter med post är adressen RWE Renewables Sweden AB, Box 388, 201 23 Malmö. Vi behöver dina synpunkter senast den 31 augusti.

Lämna synpunkter via mejl

Juni 2022 – Ansökan om Natura 2000-tillstånd

I juni 2022 ansökte RWE om Natura 2000-tillstånd hos länsstyrelsen i Kalmar, inklusive en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Den samlade bedömningen är att den planerade parken inte bedöms skada någon livsmiljö eller störa en art så att bevarandemålen eller bevarandestatus påverkas.

Ladda ner dokument

Kommande arbete

  • Under 2022 och 2023 fortsätter geofysiska och geotekniska undersökningar av havsbotten för detaljprojektering. RWE har tillstånd för detta enligt kontinentalsockellagen.
  • Under hösten 2022 planeras Esbo-samråd med Polen, Estland och Finland. Tidigare ESBO-samråd genomfördes under 2015–2018.
  • Förberedelser inför anslutning till elnätet har påbörjats och kommer att intensifieras under 2022-2023.

Tidigare i projektet