Koncessionsansökan inskickad för Södra Victorias markförlagda elanslutning till det svenska stamnätet

RWE Wind Transmission AB skickade den 25 april in koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen. Det är ett steg fram i tillståndsprocessen för att kunna ansluta den planerade havbaserade vindkraftsparken Södra Victoria till stamnätet.

För att få bygga en ny anslutningsledning behöver RWE få en så kallad nätkoncession för linje. Koncession är ett tillstånd som utfärdas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och ger RWE rätt att bygga och driva en markförlagdanslutningsledning.

RWE Wind Transmission AB projekterar ett anslutningssystem i högspänt likströmsutförande för den planerade vindkraftparken Södra Victoria i sydöstra Östersjön. Svenska kraftnät (SvK) har anvisat anslutningen till en helt ny 400 kV-station belägen mellan befintliga stationer Nybro och Hemsjö, under namnet Vackamo, cirka 1 km från samhället Boda, Emmaboda kommun, Kalmar län.

Södra Victoria, utvecklas av RWE Offshore Södra Victoria AB. Anslutningen möjliggör att fossilfri och förnybar el från vindkraftparken kan matas in på elnätet i elområde 4 där elbehovet är särskilt stort. Vindkraftparken beräknas kunna producera mellan 6-8 TWh/år, vilket motsvarar ungefär 5 procent av Sveriges nuvarande elkonsumtion.

Ramboll Sweden har på uppdrag av RWE tagit fram en omfattande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avseende anslutningsledningen påverkan på miljön som en del i koncessionsansökan. En rad experter, bland annat Ecogain samt Kalmar läns museum har medverkat med expertkunskap inom naturvärden och fornlämningar/kulturmiljö.