RWE Renewables Sweden överklagar Länsstyrelsen i Kalmars beslut om Södra Victoria

  • Länsstyrelsen avslog RWE:s Natura 2000 ansökan för Södra Victoria, RWE överklagar
  • Djupgående utredningar har genomförts för parkområdet

I oktober 2023 beslutade Länsstyrelsen i Kalmar att avslå ansökan om Natura 2000-tillstånd för den havsbaserade vindkraftparken Södra Victoria. RWE har överklagat detta avslag och har nu utvecklat överklagandet till Mark-och miljödomstolen.

Vindkraftparken Södra Victoria ligger delvis inom ett Natura 2000-område som skyddar bland annat tumlare och alfåglar. Parkens yta överlappar ungefär 1,5 procent av det aktuella Natura 2000-området.

Platsen som är av riksintresse för vindbruk anses av ansvariga myndigheter lämplig för energiutvinning och samtidigt ett skyddat naturområde. Därför har RWE Renewables Sweden (RWE) i samarbete med oberoende experter gjort omfattande utredningar av området med start i början av 2000-talet. Södra Victoria är ett av de mest välutredda projekten av sitt slag i Sverige.

Den 29 september 2023 lämnade RWE in en genomgripande justering av Natura 2000-ansökan för att i största möjliga mån undvika påverkan på de skyddade naturtyperna och arterna. Bolaget föreslog samtidigt kraftigt utökade skyddsåtgärder.

Den 18 oktober beslutade Länsstyrelsen i Kalmar att avslå RWE:s ansökan om Natura 2000-tillstånd, 14 arbetsdagar efter att RWE presenterade omfattande justeringar av projektet. RWE som känner trygghet med miljöbedömningen har därför valt att överklaga Länsstyrelsens beslut.

För att minimera påverkan på skyddade fågelarter har vindkraftsparken Södra Victoria flyttats till djupare vatten. Den genomgripande justeringen av ansökan innebär bland annat att de skyddsvärda reven undviks och att avståndet till Södra Midsjöbanken ökas ytterligare för att skydda alfåglarnas livsmiljö. Vindkraftsparken, de skyddade fåglarna och naturtyperna kan därför samexistera.

RWE:s fleråriga undersökningar visar att det sällan finns tumlare i området. RWE har emellertid ambitionen att i största möjliga mån minimera eventuell påverkan. Den enskilt viktigaste skyddsåtgärden är att RWE har valt att helt utesluta pålning som anläggningsmetod. Därtill har bolaget valt att inte utföra högljudda undersökningar under de sex månader som är tumlarnas känsligaste. Med vidtagna åtgärder blir påverkan på både tumlarindivider och populationen minimal.

Slutsatsen är att vindkraftparken kan samexistera med Natura 2000-områdets utpekade arter och naturtyper, i alla skeden av dess livstid. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för slutsatserna i miljöbedömningen som baseras på omfattande kunskapsunderlag och platsspecifik information framtaget av oberoende experter. RWE-koncernen har lång erfarenhet av att bygga och driva havsbaserad vindkraft, både i Sverige och på många andra platser i världen.