Tillståndsprocessen

Aktuellt i projektet

Läs mer om senaste nytt i projektet här.

Tillståndsprocessen

För att anlägga en vindpark krävs flera olika tillstånd. Det är lite olika tillstånd beroende av om parken ligger inom Sveriges territorium eller i Sveriges ekonomiska zon där Södra Victoria ligger. 

Undersökningar

Innan man ansöker om tillstånd ska man skriva en miljökonsekvensbeskrivning. Som ett underlag för denna behövs information om de miljömässiga förutsättningarna på platsen. Man behöver också undersöka de tekniska förutsättningarna på platsen. För att göra undersökningar av havsbotten krävs det tillstånd enligt Kontinentalsockellagen och ibland även Miljöbalken.

Byggnation och nedläggning av kablar

För att få bygga vindkraftstornen måste man ha tillstånd enligt Lagen om Sveriges ekonomiska zon medan nedläggning av kablar på havsbotten kräver tillstånd enligt Kontinentalsockellagen.

Natura 2000

Om verksamheten riskerar att påverka något Natura 2000-område måste man ha ett så kallat Natura 2000-tillstånd enligt Miljöbalken.

Övriga tillstånd
Utöver dessa större tillstånd kan det krävas till exempel bygglov, anmälningar om höga byggnader, dispenser från naturskydd och kulturminnesskydd och avtal med berörda mark-/vattenägare. De flesta av dessa behövs bara om verksamheten sker på svenskt territorium.

Samråd

De flesta tillstånd ska föregås av samråd med berörda myndigheter, organisationer, särskilt berörda och allmänheten. Hur samråden ska gå till styrs av 6 kapitlet i miljöbalken. Ofta delas samrådsprocessen upp i följande faser:

Undersökningssamråd

Under undersökningssamrådet undersöker företaget tillsammans med Länsstyrelsen om den planerade verksamheten kan innebära en ”betydande miljöpåverkan”. Om Länsstyrelsen anser att det finns risk för betydande miljöpåverkan går man vidare med ett avgränsningssamråd. Om sökanden själv redan från start bedömer att verksamheten innebär betydande miljöpåverkan kan man hoppa över undersökningssamrådet och gå direkt till avgränsningssamråd.

Avgränsningssamråd

Om verksamheten innebär betydande miljöpåverkan krävs en omfattande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en så kallad specifik miljöbedömning ska göras. Vad miljökonsekvensbeskrivningen ska omfatta avgörs tillsammans med myndigheterna i avgränsningssamrådet.

Esbo-samråd

Enligt Esbo-konventionen krävs gränsöverskridande samråd med berörda länder och allmänhet om verksamheten kan innebära effekter i andra länder. Havsbaserade vindkraftsparker i den ekonomiska zonen kräver som regel Esbo-samråd. Miljökonsekvensbeskrivningen ska ta hänsyn till det som framkommer vid Esbo-samrådet. Samrådet koordineras av Naturvårdsverket.